ภาพกิจกรรม
โครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม ประจำปี 2557 ( 06-02-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 429 ครั้ง
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการหนุ่มสาวยุคใหม่ใส่ใจความพร้อม ประจำปี 2557 แก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็ก - เยาวชน ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของรัฐบาล โดยได้เชิญทีมวิทยากรจากศูนย์สาธิตบริการกามโรค มาให้ความรู้ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคทางการสืบพันธุ์ พร้อมแจกถุงยางอนามัยและวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง บริการเจาะและตรวจผลเลือดแก่นักเรียนนักศึกษาด้วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างกลโรงงานร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 31-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 720 ครั้ง
ในวันที่ 22 มกราคม 2557 รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด. ไลออนส์ มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับมอบหมายจากทางวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินงานร่วมกับทางโรงเรียน ตชด.ไลออนส์ มหาจักร 9 ในการช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ของเด็กเล่นที่ชำรุด ซ่อมแซมประตูทางเข้าโรงเรียน ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรยานปั่นน้ำด้วยแรงคนเพื่อนำมาใช้ในภาคการเกษตร โดยแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้นำไปติดตั้งให้กับโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ( 31-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 219 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีปิดการอบรมโครงการขยายผล T-TEP ( 31-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 452 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการขยายผล T-TEP หลักสูตรเทคโนโลยี Hybrid และการตรวจสอบเบื้องต้นรถยนต์ Hybrid (ระบบประจุไฟฟ้า) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมีครูฝึกของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ แผนกวิชาช่างยนต์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ( 31-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 443 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ทางแผนกฯ ได้จัดวิทยากรมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการทำงานและศึกษาต่อแก่นักเรียนนักศึกษาด้วย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2556 ( 31-01-2557 ) เพิ่มโดย suphan | เปิดดูทั้งหมด 493 ครั้ง
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยครูสุพรรณ แก้วฝั้น และคณะครู นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี รองผู้อำนวยการปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธานเปิด. มีวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วย ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ( 28-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 633 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมกับ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาด้วย ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา ( 27-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 226 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์วงศ์ยิ้มย่อง เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.3) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ( 27-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 283 ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ครูกิติพงษ์ พงษ์จำปา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ นำคณะครูและนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ โรงงาน บริษัท โอกิ พริซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานด้วย ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ( 27-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 552 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาด้วย ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   >> | Last