ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา ( 27-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 70 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์วงศ์ยิ้มย่อง เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.3) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ( 27-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 106 ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ครูกิติพงษ์ พงษ์จำปา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ นำคณะครูและนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ โรงงาน บริษัท โอกิ พริซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานด้วย ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556 ( 27-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 103 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาด้วย ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

งานวันเด็กแก่น้องผู้ยากไร้ จากใจแผนกวิชาช่างยนต์ ( 24-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 คณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ตระหนักถึงความสำคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” จึงร่วมกับ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก และได้ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบโรงเรียนด้วย ดูภาพกิจกรรม..

แนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน ( 24-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 59 ครั้ง
ฝ่ายงานแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ให้กับคณะครู และนักศึกษาประดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกช่าง เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต โดยรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2556 ( 23-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 89 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ เราช่างยนต์ร่วมใจ Big Cleaning Day ( 23-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ครูนรินทร์ ศรีธิการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ทุกชั้นปี ร่วมแรงร่วมใจ Big Cleaning Day โครงการ เราช่างยนต์ร่วมใจ ให้แผนกช่างยนต์ สะอาดปราศจากขยะ และความสกปรก ตามโครงการ 5 ส. ทั้งห้องพักครู ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการทุกห้อง โครงการเสร็จสิ้นได้ผลตามวัตถุประสงค์ ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับ ครูรัตน์ติยา ศรีมณี ( 23-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูรัตน์ติยา ศรีมณี ครูแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( คศ. 3 ) พร้อมกล่าวอวยพรให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ดูภาพกิจกรรม..

การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( v-net ) ( 19-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 111 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( v-net ) ระดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2556 สอบวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2557 สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การสอบแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.30 น. – 11.30 น. สอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป รอบบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น. สอบวิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพ โดยมี คณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( v-net ) ร่วมปฎิบัติงานครบทุกฝ่าย การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบการสอบ v-net ดูภาพกิจกรรม..

จำหน่ายใบสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ( 21-01-2557 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 232 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งระดับชั้น ปวช. , ปวส. และระบบทวิภาคี เริ่มจำหน่ายใบสมัคร วันที่ 15 มกราคม – 23 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ในราคาชุดละ 100 บาท จำหน่ายใบสมัคร ณ ห้องงานประชาสัมพันธ์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวันรับสมัครที่ระบุไว้ในใบสมัคร วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2557 ช่วงรับสมัครจำหน่ายใบสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร วันที่ 13 – 20 มกราคม 2557 ณ ห้องนายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระวิษณุกรรม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   >> | Last